Algemene voorwaarden

Mulder Schademotoren

DIRECT CONTACT

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop en verkoop, reparatie van auto’s, bedrijfsauto’s, motoren, caravans, opleggers, tractoren, boten, scooters(brom- en snorscooters) fietsen en alle andere voertuigen niet met name genoemd.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

Voertuig: auto, bedrijfsauto, motor, caravan, oplegger, tractor, boot, scooter en fiets: een voertuig of een afgeleide daarvan, kan zowel met of zonder kenteken/registratie zijn. Alle niet met name genoemde voertuigen vallen onder een van reeds genoemde voertuigen.

Overeenkomst: de overeenkomst van en koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvan.

Verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig danwel
onderdelen of toebehoren daarvoor verkoopt.

Koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen of toebehoren daarvoor koopt.

Garantie: de door de fabrikant, importeur of verkoper wordt verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en verkoop.

Koop en verkoop:
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht, en is, indien een termijn van aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Aanbieding voorbehouden ten aanzien van kennelijke typefouten. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het voeruig onverkocht is gebleven. Ook als is de aanvaarding door verkoper bevestigd, maar is de afgesproken aanbetaling niet binnen, dan kan verkoper de aanvaarding annuleren, zonder opgaaf van redenen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door verkoper, zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen:
Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer/verzekering/keuring, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Aflevering:
Het voertuig wordt afgeleverd ter vestigingsplaats van verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het verkochte voertuig niet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, is afgenomen, komt vanaf dat moment het voertuig voor rekening en risico van koper . Verkoper is gerechtigd tot het berekenen van bewaarloon/stalling.

Annulering:
Als koper om wat voor reden dan ook, de koop annuleert, zal hij een bedrag van minimaal 10% procent van de koopsom moet voldoen aan verkoper. Reeds gedane aanbetalingen worden hiermee verrekend en niet terugbetaald.

Eigendomsrecht:
Verkoper behoudt zich het eigendom voor alle door hem aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of verkoper gegoede grond heeft hij daarin zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Alle kosten die hier voor verkoper uit voortvloeien zullen voor rekening van koper zijn.

Ontbinding:
Indien koper na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij verkoper alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Indien de koper tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper en de overeenkomst deswege is ontbonden, dient koper, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete van vijftien procent van de overeengekomen som te betalen. Alle hiervoor noodzakelijker wijs te maken kosten zijn voor rekening van koper. Tevens is verkoper gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst indien koper overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet, dan wel faillissement is uitgesproken.

Overmacht:
In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Overmacht wordt inbegrepen, oorlog, terreur, brand, explosie, boycot, vorstverlet, transportproblemen, epidemieën, diefstal, verduistering, uitvoerverboden, alsmede elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van verkoper wordt belemmerd.

Aansprakelijkheid:
Verkoper is jegens koper niet aansprakelijk voor schade die het voorzienbare of rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming die het verkochte voertuig vertoond.

Garantie:
Alle door verkoper verkochte voertuigen wordt verkocht zonder enige vorm van garantie, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. In geval er wel garantie is bevestigd, vervalt elke aanspraak op garantie indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, werkzaamheden door koper of een derde zijn uitgevoerd, welke betrekking hebben op het voertuig, waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan.

Geschillen:
Indien er een geschil tussen verkoper en koper is ontstaan, zal er altijd getracht worden dit onderling op te lossen, mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de gang naar de rechter mogelijk. In geval waar een rechter gekozen moet worden, zal altijd de rechtbank van de woonplaats van verkoper worden gekozen. In dit geval dus Arnhem.

Voor onze disclaimer klik hier

Back to top